default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze mieści się przy ul. św. Barbary 18 37-220 Kańczuga, powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze. Przedmiotem działania Spółki jest:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ich oczyszczanie,
 • eksploatacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodno – ściekowych,
 • wydawanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poszczególnych odbiorców wody i zrzut ścieków, oraz ich odbiory techniczne
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • realizacja zadań związanych z rozliczeniem wyprodukowanej i sprzedanej wody, oraz przyjętych i oczyszczonych ścieków,
 • odbieranie, transport i utylizacja ciekłych odpadów komunalnych,
 • eksploatacja, utrzymanie, konserwacja urządzeń przyjmujących wody deszczowe
 • realizowanie zadań związanych z odbiorem nieczystości stałych od ludności oraz innych odpadów,
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ich transport,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • odzysk surowców podczas segregacji odpadów,
 • utrzymanie czystości ulic i chodników,
 • utrzymanie zieleni miejskiej,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • roboty remontowe – budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
 • roboty związane z budową sieci wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej i burzowej,
 • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów oraz odzysk surowców,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, w tym wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
 • działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz związane z nią dworactwo techniczne,
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wynajem samochodu ciężarowego  wywrotka do 12T
 • Mini koparka
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego