default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

 

26-10-2018

Sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18 na potrzeby zasilania lokali i obiektów w 2019 i 2020r.

 

 

10-10-2018r.

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18 na potrzeby zasilania lokali i obiektów w 2019 i 2020r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1B CENNIK

Ogłoszenie nr 633333-N-2018.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1A do SWIZ

Załącznik Nr 1B do SWIZ

Załącznik 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik 3 OŚWIADCZENIE DOTYCZACZE PRZESŁANEK

Załącznik 4 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 - Wzór potwierdzenia złożenia oferty

Załącznik 6 - WYKAZ CZŁONKOW KONSORCJUM

Załącznik 7 - WYKAZ WSPOLNIKOW SPOLKI CYWILNEJ

Załącznik 8 -pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik 9 - okreslenie podwykonawstwa

 

 

11-06-2018r.

"Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kańczudze"

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 571049.pdf

SIWZ DOSTAWA ON 2018 2019.pdf

Załącznik 1 Formularz ofertowy ON.doc

Załącznik 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków ON.docrty.doc

Załącznik 3 Wzór umowy..doc

Załącznik 4 Wykaz dostawy

Załącznik 5 Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik 5a Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

09-05-2018

"Nadbudowa dachu i przebudowa pomieszczeń budynku stacji uzdatniania wody w Łopuszce Małej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – instalacja technologiczna, Automatyka, Ogrodzenie (wartość zamówienia poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp)"

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁ 1 - FORMULARZ OFERTOWY.doc

zał. 1a - formularz ofertowy

zał.1b - formularz ofertowy

zał. 1b1 - formularz ofertowy

zal.1c - formularz ofertowy

zał. 1d - formularz ofertowy

zał.1e-formularz ofertowy

zał. 1f - formularz ofertowy

ZAŁ 2- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc

ZAŁ 3 - OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.doc

ZAŁ 6 - WZÓR UMOWY.doc

 

PRZEDMIAR ROBÓT:

zał. 7.1 - przedmiar robót

zał. 7.2. - przedmiar robót

zał. 7.2.1. - przedmiar robót

zał.7.3. -przedmiar robót

zał. 7.4. - przedmiar robót

zał. 7.5. - przedmiar robót

zał. 7.6. - przedmiar robót

 

 DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Charakterystyka układu sterowania procesem płukania.pdf

PROJEKT BUDOWLANY SUW INST ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY SUW INST WOD KAN.pdf

PROJEKT BUDOWLANY SUW ŁOPUSZKA MAŁA.pdf

PROJEKT BUDOWLANY SUW RZUT PARTERU.jpg

Projekt Instalacja technologiczna SUW.pdf

Rzut SUW Łopuszka Mała.pdf

STWiORB SUW Łopuszka Mała.pdf

 

 

ZAŁ. 4 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - załącznik nr 4 do SIWZ - skłądany zgodnie z art. 24 ust.11 w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust 5 [informacja z otwarcia ofert]

Wzory dokumentów składanych na wezwanie o których mowa art. 26 ust 2

ZAŁ. 5 - POTENCJAŁ KADROWY 

 

Dokumenty fakultatywne:

ZAŁ 8 - WYKAZ CZŁONKOW KONSORCJUM.doc

ZAŁ 9 - Wykaz wspólników spółki cywilnej.doc

ZAŁ10 -pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc

ZAŁ.11 - okreslenie podwykonawstwa.doc

ZAŁ.12 - wzór potwierdzenia złożenia ofe

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wynajem samochodu ciężarowego  wywrotka do 12T
 • Mini koparka
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego