default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej SP. Z O.O. z siedzibą ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga (ZGK SP. Z O.O., Zakład). Na bieżąco będziemy  informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Dlaczego ZGK SP. Z O.O. przetwarza moje dane osobowe?

Zakład przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczania, eksploatacji i utrzymania i konserwacji urządzeń wodno-ściekowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ich transport.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym ZGK SP. Z O.O..

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Zakład odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z ZGK SP. Z O.O. poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem telefonu 16 642 38 58 lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Zakładzie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakim celu Zakład Gospodarki Komunalnej przetwarza moje dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ZGK SP. Z O.O. m.in w celu:

·         prowadzenia spraw z zakresu:

-         zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie

-         eksploatacja, utrzymanie i konserwacja urządzeń wodno-ściekowych

-         wydawanie ogólnych i technicznych warunków przyłączania do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych poszczególnych odbiorców wody i zrzutu ścieków oraz ich odbiory techniczne

-         realizacja zadań związanych z rozliczeniem wyprodukowanej i sprzedanej wody oraz przyjętych i oczyszczonych ścieków

-         odbieranie, transport i utylizacja ciekłych odpadów komunalnych

-         realizacja zadań związanych z odbiorem nieczystości stałych od ludności oraz innych odpadów

·         organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze Zakładzie.

Kto jest odbiorcą moich danych?

 

1.     ZGK SP. Z O.O. nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, niż te którym Zakład powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez ZGK SP. Z O.O.?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Państwa spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego na ZGK SP. Z O.O., a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez ZGK SP. Z O.O. danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1.     dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2.     do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3.     do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4.     do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5.     do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6.     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7.     prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

 

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa wniosków niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami.

Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe, np. z zakresu prawa podatkowego.

Skąd ZGK SP. Z O.O ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski złożone do Zakładu oraz umowy zawarte z Zakładem. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas ZGK SP. Z O.O. ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania ich danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Urząd z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Zakład zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do ZGK SP. Z O.O. w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

1.     ZGK SP. Z O.O. rozpatruje wniosek złożony przez Klienta ZGK SP..Z O.O. lub osobę działającą w jego imieniu:

-         w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-         w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-         w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klient listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2.     Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Zakładzie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.     Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zakład żądania Klienta.

4.     Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez ZGK SP. Z O.O.

5.     W imieniu Zakładzie Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

6.     Zakład nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

7.     Właściwym dla Zakładu organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail:

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wynajem samochodu ciężarowego  wywrotka do 12T
 • Mini koparka
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego