default_mobilelogo

Odczyt stanu wodomierza

Oferta zakładu

Informacje o awariach

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze przypomina Państwu o zabezpieczeniu wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach. Powyższy obowiązek wynika z § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r.) oraz z umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zgodnie z którymi odbiorca ma obowiązek utrzymania, czy to pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest wodomierz, czy to studzienki wodomierzowej w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych.

Poniżej przypominamy, jakie działania należy podjąć, by nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych:

 • zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnić drzwi i okna,
 • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem lub pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłonącym wody tak, aby możliwy był odczyt stanu wodomierza,
 • dokonać oczyszczenia studzienek wodomierzowych – usunąć z nich wodę oraz zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu,
 • przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieużywane pomieszczenia należy ocieplić,
 • jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem – należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.

Powyższe czynności wykonuje właściciel nieruchomości.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego