default_mobilelogo

IBO

IBO logo4

Oferta zakładu

Informacje o awariach

Procedura podłączania nowych odbiorców do sieci

 1. INWESTOR składa w ZGK w Kańczudze odpowiedni formularz wraz z wymaganymi załącznikami:
 • W przypadku potrzeby uzyskania zapewnienia dostawy wody z istniejącego wodociągu komunalnego lub/i zapewnienia odbioru ścieków komunalnych (np. do uzyskania decyzji  o warunkach zabudowy) należy:

Dostarczyć wypełniony formularz  ZLECENIE OPRACOWANIA (wzór)

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

- plan zabudowy określający usytuowanie działki w stosunku do istniejącej sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

 • W przypadku potrzeby uzyskania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do komunalnej sieci wodociągowej i/lub warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do komunalnej sieci kanalizacyjnej należy:

Dostarczyć wypełniony formularz  WNIOSEK (wzór) 

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

W/w plan zabudowy/szkic sytuacyjny może być sporządzony na kopii aktualnej zasadniczej mapy sytuacyjno-wysokościowej (aktualna mapa to mapa aktualnie pobrana z zasobów), lub np.  wydruku  z „Geoportalu”. Wskazanym jest zaprojektowanie przyłączy na kopii aktualnej mapy zasadniczej w celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą;

- odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców).

 • W przypadku konieczności zmiany trasy istniejącego przyłącza wodociągowego i/lub istniejącego przykanalika kanalizacji sanitarnej należy:

Dostarczyć wypełniony formularz  ZLECENIE OPRACOWANIA (wzór) 

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający proponowane usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącego przyłącza wod/kan, sieci oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

 • W przypadku potrzeby montażu wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą lub rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej należy:

Dostarczyć wypełniony formularz  ZLECENIE OPRACOWANIA (wzór) 

Do wypełnionego formularza należy dołączyć:

- szkic instalacji wodociągowej z proponowanym miejscem montażu dodatkowego wodomierza/rozdziałem instalacji

W przypadku stwierdzenia, że złożone formularze nie są kompletne ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze wysyła do inwestora pismo, w którym wskazuje termin i zakres uzupełnienia wniosku. Informacja o potrzebie uzupełnienia wniosku może zostać przekazana inwestorowi drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną – w takim przypadku sporządzana jest notatka służbowa.

 

 1. IWESTOR odbiera z ZGK wnioskowane dokumenty

Wnioskowane dokumenty można odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze, ul. św. Barbary 18 lub na życzenie klienta zostaną odesłane pocztą/za pomocą poczty elektronicznej.

ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze pisemnie potwierdza złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze  wydaje, bądź odmawia wydania w/w warunków w terminie:

21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,  w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,

45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze może przedłużyć te terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu inwestora ubiegającego się  o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

 1. INWESTOR przedstawia w siedzibie ZGK Sp. z o.o. celem uzgodnienia dokumentację określającą usytuowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości lub obiektu do sieci jest zatwierdzenie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne planu sytuacyjnego (art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) lub (w przypadku dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane) projektu zagospodarowania działki lub terenu (wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane) - uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne.

Dokumentację należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze (BOK), ul. św. Barbary 18 wraz z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji.

WNIOSEK O UZGODNIENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (wzór) 

 1. ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze niezwłocznie uzgadnia dokumentację, jeżeli jest ona zgodna z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci

W przypadku stwierdzenia niezgodności planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze poinformuje o tym inwestora, celem usunięcia niezgodności. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum technicznym Zakładu.

5.INWESTOR zleca wybranemu przez siebie wykonawcy posiadającemu stosowne uprawnienia budowę przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze realizuje (na zlecenie inwestora) budowę przyłączy wodociągowych i przykanalików.

 1. ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze dokonuje odbioru technicznego końcowego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego inwestor zgłasza gotowość do odbioru technicznego przyłączy.

Odbiór wykonanych przyłączy następuje przed ich zasypaniem!

Inwestor jest zobowiązany wykonać inwentaryzację powykonawczą wybudowanych przyłączy (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Odbiór przyłączy przeprowadzony jest przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. Jeden egzemplarz protokołu przekazywany jest inwestorowi natomiast drugi pozostaje w archiwum technicznym Zakładu.

Podczas odbioru technicznego ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze:

- montuje wodomierz główny

- dokonuje wcinki (nawiertki) do sieci

Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków.

 1. INWESTOR - Podpisuje Umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

  SCHEMAT GRAFICZNY PROCEDURY PODŁĄCZENIA NOWYCH ODBIORCÓW DO SIECI WOD. - KAN.

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze powstał zgodnie z aktem założycielskim z dnia 25 marca 2013r, v nr Rep. A. 1531/2013. Założycielem Spółki i jednym udziałowcem jest Miasto i Gmina Kańczuga. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze jest następcą prawnym Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze poleca:

Usługi koparko-ładowarką:
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Równanie dróg dojazdowych
 • Skarpowanie
 • Równanie, niwelacja terenu
 • Zasypywanie
 • Korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi
 • Wykopy pod: budynki, przyłącza, fundamenty, ogrodzenia, szamba i oczka wodne
 • Załadunek i rozładunek palet, gruzu, ziemi, materiałów sypkich, odśnieżanie
 • Usuwanie korzeni
 • Oczyszczanie rowów

W okresie zimowym ZGK Sp. z o.o. w Kańczudze świadczy usługi w zakresie:

 1. Odśnieżania:  chodników, placów
 1. Usuwania gołoledzi poprzez posypywanie mieszanką piaskowo- solną  
 

Zakład dysponuje odpowiednim sprzętem do odśnieżania:

- Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C

- Traktor Mitsubishi VT 224 1D z pługiem jednostronnym regulowanym

- Ciągnik rolniczy Ursus C363P

- Koparko- ładowarka JCB z pługiem jednostronnym regulowanym

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem do pielęgnacji zieleni:

 • Ciągnik rolniczy CASE/FARMALL 105C
 • Ciągnik rolniczy Ursus C363P
 • Kosiarka Bijakowa – PRONAR BBK200M
 • Kosiarka bijakowa (1,75 m)
 • Kosiarka rotacyjna Z-001 (1,65 m)
 • Wykaszarka spalinowa
 • Kosiarka spalinowa
 • Samochód dostawczy

 

Koszenie:

 • Poboczy dróg
 • Nieużytków
 • Łąk i pastwisk
 

Wykonawstwo sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Doradztwo techniczne

Usługi sprzętowo-transportowe:

 • Wynajem samochodu dostawczego
 • Wynajem samochodu ciężarowego  wywrotka do 12T
 • Mini koparka
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Udrażnianie przyłączy kanalizacyjnych - urządzeniem typu WUKO
 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kańczudze

ul. św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga

NIP: 794 181 93 51 

REGON: 180965462 

KRS: 0000461144 

Spółka zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego